Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht, adviseert de directeur/bestuurder en controleert het bestuursverslag en de jaarrekening.

Wat de Raad van Toezicht doet

De stichting Rotterdam Topsport kent een Raad van Toezicht, die uit de volgende leden bestaat:
De heer R.W.A. Schoonderwoerd (voorzitter)
De heer R. van der Eijk (vicevoorzitter)
Mevrouw M. Gravesteijn-Baans
De heer S. de Langen
De heer P.P. Lansaat

Deze leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting. Zij zijn ook adviseur en klankbord voor de directeur/bestuurder. De statutaire taken bestaan onder andere uit het goedkeuren van de begroting en het bestuursverslag inclusief de jaarrekening. De voorzitter wordt gekozen uit eigen geleding. Eén lid wordt voorgedragen door het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Rotterdam. De overige leden worden geworven via een publieke wervingsprocedure. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.